Navigieren auf baselland.ch

Benutzerspezifische Werkzeuge

Servicenavigation

Inhalts Navigation

Doracaku i familijes

Të dashura familje

Regjioni i Bazelit është atraktiv për familje: qoftë si vendbanim, si vend pune apo si vend ekskursioni. Kantoni ju ofron ju si familje oferta të shumta në dispozicion. Doracaku në vijim pretendon t'u ndihmojë ju që të gjeni faqen vendimtare në internet, këshillën e mirë si dhe adresën e duhur në momentin e duhur.

Doracaku i familjes për regjionin e Bazelit përmban informacione mbi ofertat publike dhe private për familjet afër tyre si dhe në regjionin e Zvicrës veriperëndimore. Ekzistimi i shumë ofertat për përfitime, të cilat ofrohen nga niveli federal, kantonal, komunal si dhe nga kishat, shoqatat dhe grupet që ndihmojnë vetveten paraqitet në formë të një pasqyre përmbledhëse. Përveç kësaj daracaku përmban gjithashtu edhe këshilla mbi çështje të ndryshme të përditshmërisë së familjes.

Daracaku i familjes së kantonit të Bazel Land nuk pretendon të drejtën e përmbajtjes së plotë. Mirëpo për ne është një dëshirë e madhe për plotësimin dhe aktualizimin e vazhdueshëm. Përshkrimet dhe ofertat e institucioneve të përmendura bazohen në vetë prezantimin e tyre. Këshillat e publikuara janë të verifikuara me një kujdes të veçantë. Nëse keni ndonjë sugjerim apo plotësim mbi përmbajtjen e daracakut familjar luteni të na dërgoni përmes adresës së E-Mailit: Ju faleminderit shumë!
 
Shumë persona të kualifikuar kanë bashkëpunuar në përmbajtjen e kapitujve veç e veç duke sjellë kështu dijen speciale. Për këtë u falënderojmë përzemërsisht.
 
Ihre Fachstelle für Familienfragen Basel-Landschaft

Përmbajtje e daracaku i familjes

Weitere Informationen.

Fachbereich Familien

Rathausstrasse 2
4410 Liestal
 

Team

Katrin Bartels
Leiterin Abteilung Familien, Integration und Dienste
Tel. 061 552 57 60
 
Thomas Nigl
Wiss. Leiter Fachbereich Familien
Tel. 061 552 65 19
 

Fusszeile